داخیلی

نگاه به مقالهء، دشمنان آذربایجان را بشناسیم از محمد آزادگر

 

یونس شاملی

"دشمنان آذربایجان را بشناسیم!" عنوان مقالهء ایی از محمد آزادگر است، و ظاهرا برای شناسایی دشمنان آذربایجان! این نوشته رفتار ناروایی را در قبال مباحث نظری از یکسو و تخریب فعالین جنبش ملی دمکراتیک خلق ترک در ایران و آذربایجان از سوی دیگر را در خود جای میدهد. به این سبب بعضی از نکات مهم در نوشتهء مذکور را تحت چند تیتر نقد کرده ام.  

 

 

فارسی نویسی برای جلب حمایت

روی سخن نوشته محمد آزادگر باکیست، فارس زبانان یا ترک زبانان؟ اگر مخاطب آزادگر آذربایجانی ها هستند چرا زبان این نوشته فارسی است و نه ترکی آذربایجانی؟ وقتی موضوع مقاله و محتوای آن هیچ ربطی به فارس و فارسی ندارد چرا به  به زبان فارسی نوشته شده است؟ این عمل دو علت میتواند داشته باشد؛

 

اول: اینکه محمد آزادگر  نمیتواند به زبان "ترکی آذربایجانی" (و به زعم ایشان زبان "آذربایجانی") بنویسد.  

 

اما آزادگر در دو جای مختلف نوشته خود از شناخت بیشترش نسبت به زبان "ترکی آذربایجانی" و حتی "ترکی استانبولی" سخن گفته و مینویسد:  آنهایی که حداقل آشنایی با زبان آذربایجانی ندارند...". پایان نقل قول

 

وی در جایی دیگری مینویسد: " اظهار نظر های ارائه شده  ... فاقد ابتدائي ترین  آشنائی لازم درمورد تکوین زبان ترکی استانبولی وزبان آذربایجانی است". پایان نقل قول

 

 اگر محمد آزادگر مدعی چنان آشنایی با زبان "آذربایجانی" (ترکی آذربایجانی) هستند چرا مقاله خود را که موضوع اش "زبان آذربایجانی" و مخاطب اش نیز آذربایجانیها هستند، به زبان فارسی نگاشته شده است؟

 

دوم: اینکه محمد آزادگر با انتخاب زبان فارسی در صدد جلب حمایت جامعه فارس برای فشار به فعالین مستقل خلق ترک در ایران و آذربایجان جنوبی بوده است.  آری، جلب حمایت جامعه فارس برای حل مسائل جامعه ترک در ایران و آذربایجان جنوبی!

 

وگرنه دلیل نوشتن به فارسی زمانیکه هم موضوع و هم مخاطب ترکها هستند، چه معنی میتواند داشته باشد؟

 

قابل توجه اینکه محمد آزادگر مخاطبین بحث خود در این نوشته را برای تحقیر آنان در افکار عمومی فارسی  "ترک پرستان" و "ترک گرایان" معرفی میکند. این در حالیست که نژادپرستی موجود در رفتار  جمهوری اسلامی و توحش بی امان آن علیه فعالین خلق ما هر روز در جریان است. قابل تذکر است که بدانیم جمهوری اسلامی نیز فعالین سیاسی و مدنی متعلق به خلق ترک در ایران و آذربایجان جنوبی را پان ترکیست معرفی می-کند.

 

من خوانندگان را در این خصوص به قضاوت می طلبم.

 

جنبش رهایی بخش ملی در آذربایجان با هیچ ملتی دشمنی ندارد

موضوع نوشته محمد آزادگر ظاهرا برای شناسایی دشمنان آذربایجان و شناساندن آنان به جامعه فارس در ایران است. اما در این نوشته از هر دری سخن به میان می آید، و ظاهرا از دشمنان آذربایجان سخنی به میان نمی آید.  محمد آزادگر برای حقانیت فکر خود، "کؤچرلی" را از قبر به در می آورد، "تورگوت ار" به مثابه دشمن آذربایجان معرفی میشود، از "فریدون آلله وردی" برای محکومیت تورگوت ار نقل میشود، بحث لائیسیم و سکولاریسم در قانون اساسی جمهوری آذربایجان به میدان آورده میشود و خلاصه از هر چیز سخن گفته میشود جز شناسایی آنهایی که به زعم محمد آزادگر "دشمنان آذربایجان" هستند!

 

 ناهنجاری نوشته محمد آزادگر آن است که ایشان با توسل به نقل قولهایی غیرلازم میخواهند فعالین سیاسی و مدنی خلق ترک در ایران و آذربایجان جنوبی را مخالف فارس و یا زبان فارسی قلمداد کند. غافل از اینکه خلق ترک در ایران و آذربایجان جنوبی درگیر یک مبارزه رهایی بخش ملی از چنگال دولت استعمار داخلی با تیپولوژی اتنیکی فارس و استبداد سیاسی با ماهیت دینی است. باید برای رفع این اتهامات ناروا  و برملا کردن تلاش محمد آزادگر برای خاک پاشیدن به چشم مردم عنوان کنم که مبارزه مردم آذربایجان و فعالیت جنبش ملی دمکراتیک متعلق به ملت ترک در ایران و آذربایجان جنوبی هیچ ربطی به ملت فارس و زبان فارسی ندارد. مبارزه این مردم برای رهایی از دولت استعماری حاکم ، استبداد دینی جمهوری اسلامی است. من مطمئنم که بخش آگاه ملت فارس نیز هدفشان مبارزه علیه این نظام و تلاش برای دمکراتیزه کردن آن دولت است. تغییر در افکار عمومی مسموم شده مردم از تبلیغات نژادپرستانه دولتی در جامعه فارس و  غیرفارس نیز نه از طریق دشمنی با آن که با توسل به شیوه های مبارزه آگاهی بخش و مدنی قابل تحقق است. فراتر از آن، به تصور من، شرایط سیاسی در ایران به گونه ایست که به احتمال بسیار زیاد برای برکناری جمهوری اسلامی حداقل اتحاد عمل (خواسته و ناخواسته) دو جنبش سیاسی ترک و فارس لازم خواهد آمد. بنابراین تبلیغات مسموم  علیه جنبش ملی دمکراتیک خلق ترک در جامعه فارس تنها و تنها خدمت به ذهنیت شونیستی حاکم و استمرار نظام استعماری حاکم بر ایران است. کاری که محمد آزادگر دانسته یا نادانسته در این نوشته به این مقصود نزدیکتر شده است.

 

زبان آذربایجانی یا زبان ترکی آذربایجانی

محمد آزادگر در جدال و تقابل میان دو نام متفاوت "آذربایجانی" (آزربایجانجا) و "ترکی آذربایجانی" (آزربایجان تورکجه سی) وزنه سنگین فکرش بر این است که اسم ملی زبان خلق ترک در ایران و آذربایجان جنوبی "آذربایجانی" است، اما در جایی از نوشته "آذربایجانی" و "ترکی آذربایجانی" را مترادف هم آورده، مینویسد: "زبان آذربایجانی ( ترکی آذربایجانی ) نه تنها جعلی نیست بلکه خیلی هم اورژینال است!" پایان نقل قول

محمد آزاگر برای فرار از انتقاد در جمله فوق بر روی دو صندلی (آذربایجانی و ترکی آذربایجانی) نشسته است.  اما آزادگر بر این باور استکه اسم زبان مردم آذربایجان (نه ترکی آذربایجانی بلکه) "آذربایجانی" است و با آوردن عناوین زبان در قوانین اساسی قزاقستان، قیرقیزیستان، آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان به این نتیجه رسیده استکه اسم زبان مردم آذربایجان در شمال و جنوب "آذربایجانی" است.

 

 به نظر من محمد آزادگر برای بهتر فهمیدن اسم زبان ملی خلق ما و درک ماهیت استعماری (روسی و فارسی) عناوین "آذربایجانی" و "آذری" به جای اینکه به نقل قولهایی بسیار سطحی از این و آن، بایستی مستقیم سراغ زبان روزمره مردم در این مناطق مراجعه کند. بهتر است با پدر و یا مادرشان (اگر در قید حیات هستند) سخن بگوید و یا از مردمانی در آن سن و سال پرسش کند و از این طریق اسم و عنوان زبان ملی مردم آذربایجان را یاد بگیرند. در ایران مردم خود ما و هم حتی فارسها و دیگر ملتهای غیرترک زبان ملی ما را ترکی میخوانند و هرگز پیشتر از این کسی نه در میان خودمان و نه از سوی دیگران کسی زبان ما را "آذربایجانی" و یا "آذری"  نخوانده است. کسی در افکار عمومی مسموم ایران (در دوره شاه و شیخ) برای آذربایجانیها جوک نساخته است، بلکه نوک تیز حمله جوکهای تحقیرآمیز را ترکها و زبان ترکی تشکیل میداده است. در عین حال تمامی اسناد و مدارک قبل از استالین نیز اسم زبان ملی ما ترکی بوده است و نه آذربایجانی.

 

برای آشنایی با تاریخ و عنوان زبان خلق ما از زبان پرفسور دکتر ایلبر اورتایلی در ترکیه لینک زیر را ببینید:

http://www.youtube.com/watch?v=r7DhTvQAvpE&feature=player_embedded

 

بنابراین این تنها قانون اساسی تحت تاثیر استالین در جمهوری آذربایجان و برای فاصله انداختن میان مردم آذربایجان و دیگر ترک زبانان و بویژه مردم ترکیه اسم زبان ملی ما را از "ترکی آذربایجانی" به "آذربایجانی" تغییر داده است. اسم ملی زبام مردم ما ترکی با لهجه آذربایجانی (ترکی آذربایجانی) است.

 

دشمنان آذربایجان کیستند؟

تیتر مقاله محمد آزادگر برای شناساندن (نه دشمن بلکه) دشمنان آذربایجان است. اما تنها چیزی که در متن نوشته با آن مواجه نمیشویم سخنی درباره دشمنان آذربایجان است. هیچ تصور نمیکنم که محمد آزادگر سایت قیرمیزی و یا آقای دومان ساوالان را دشمنان آذربایجان معرفی کنند! چون در این صورت مسئله شکل بسیار کمیکی به خود میگیرد. در متن نوشته محمد آزادگر، حتی اگر از زوایه نگاه خود ایشان به مسئله بنگریم، نقد نظرات متفاوت در مورد نام ملی زبان خلق ما و درستی یا نادرستی آن موضوع بحث است. با این حساب دشمنان آذربایجان به زعم محمد آزادگر کسانی هستند که نظرات متفاوت تری نسبت به وی دارند. به بیانی دیگر محمد آزادگر دشمنان آذربایجان را در میان دیگر اندیشان جستجو میکند و نه در سیاست هولناکی که دولت جمهوری اسلامی علیه خلق ترک در ایران و آذربایجان جنوبی روا میدارد.

 

برای شناخت دشمن خلق ترک در ایران و آذربایجان به لینک زیر مراجعه کنید

http://balatarin.com/permlink/2012/11/2/3187399

 

نتیجه اینکه:

این نوع بحثها و آنچه که محمد آزادگر در نوشته خویش منعکس کرده اند، نوع آوری نیست، براه انداختن جنگ زرگری است. عقب گرد به گذشته است. نوع بحث ها و انگیزه های در پس آن تشنج برانگیز و تفرقه افکنانه است. اتهامات ناروا، توهین و تحقیر دیگر اندیشان، تخریب چهره فعالین سیاسی و مدنی خلق ترک در ایران و آذربایجان جنوبی در فضای بسیار آلوده به پیش داوری های ناهنجار که رِژیم شاه و شیخ آن را برپاداشته اند، حرکتی در سمت تحولات دمکراتیک برای خلق ما نیست! رفتار خصمانه با مخالفین فکری در جنبش ملی دمکراتیک و معرفی کردن دیگر اندیشان به مثابه دشمنان آذربایجان، آنهم در تیتر مقاله، کاری که محمد آزادگر به آن تمسک جسته، حرکتی بغایت معیوب، غیر دمکراتیک و حتی در خدمت دشمنان مردم قرار دارد و عیب بزرگی را با خود به یدک میکشد.  

 

اصول دمکراتیک را بایستی آموخت و تا حد توان به آن عمل کرد. این تنها راهی استکه میتوان به جنبش ملی دمکراتیک خلق ترک در ایران و آذربایجان کمک کرد.

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

20121220

 

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی