Tribun Logo

داده‌کاوی دیتاگرام (https://t.me/datageram_com) در پاییز 1401، نشان می‌دهد که بیشترین حساسیت و فعالیت مجازی قومی به ترتیب متعلق به اقوام کرد، ترک، لر و بلوچ بوده‌است.

احساس تبعیض قومیتی:

🔺بیشترین: #کردها (42 درصد)

🔻کمترین: #بلوچ‌ها (25 درصد)

احساس تعلق درون قومی:

🔺بیشترین: #ترک‌ها (4۱ درصد)

🔻کمترین: #بلوچ‌ها (20 درصد)

استفاده از زبان محلی در فضای مجازی

مطالبه آموزش به زبان مادری

🔺بیشترین: #ترک‌ها (41 و 56 درصد)

🔻کمترین: #لرها (11 و 18 درصد)

🖊 برخلاف تصور رایج، احساس تبعیض اقتصادی در قوم بلوچ زیاد نیست؛ چراکه احساس محرومیت نسبی، با مجاورت اجتماعی یا تجربه رفاه اقتصادی، درک می‌شود. اما فاصله جغرافیایی و شرایط ویژه سیستان، مانع از بروز شدید محرومیت از جانب بلوچ‌ها در فضای مجازی شده است.

🔍همچنین اعتراضات اخیر سبب افزایش احساس طرد اجتماعی کردها از مرکز شده‌است.

1.jpg