تاریخ
هدایت سلطان زاده  ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم . ( حافظ) به گرامی یاد منصور کلانتری که همچون برادران خود سعید و منوچهر کلانتری و خواهر زاده خود بیژن جزنی، در رویای

در نخستین  شمارۀ « خاک » لازم بود  از سرآّغاز مدنیتی ارجمند ، سخن گفته آید  که در هر برگ آن ، نقش روشن خاکی را میتوان  دید که مردمی با کار و پیکار شان فرهنگ گسترده دامان و ریشه داری را پی افگنده