اپوزیسیون فارس

ابو محمد المحمراوی:  جوابیه ای به اسماعیل وفا یغمائی ها    (توجه! سايت اخبار روز حاضر به نشر اين مقاله كه جواب  كوچكي به كارزار وسيع آذربايجان ستيزانه و عرب ستيزانه آن سايت در هفته هاي اخير است، نشده است)                       

 

توضيح از تريبون:  گويا رسم طرفداران برخي ايدئولوژيهاي غير دمكراتيك اين است كه از حق تعيين سرنوشت ملتهاي اسير نه "تا سرحد جدايي" بلكه تا وقتي كه احساس بكنند، اين ملتها قصد استفاده از چنين حقي را ندارند، دفاع بكنند و و قتي كوچكترين صدايي از اين ملتها براي تحقق اين حق ابتدايي انساني بگوششان رسيد، ترمز شعار دادن خود را كشيده و شمشير از نيام برآورند. در روزهاي اخير سايت اخبار روز بطور يكجانبه كارزار غير اخلاقي و سخيفي را عليه روشنفكر عرب و دوست بزرگ آذربايجان آقاي يوسف عزيزي بني طرف، بخاطر انعكاس اخبار مربوط به خواستهاي مردم آذربايجان در مطبوعات جهان عرب راه انداخته و فارغ از هر گونه قيد اخلاق حرفه اي حاضر به چاپ جوابيه هاي نوشته شده در دفاع از مظلوميت ملل تحت ستم و از كار انساني آقاي يوسف عزيزي بني طرف در بي اعتنا ماندن به بايكوت اعلام نشده رسانه هايي از قماش اخبار روز عليه آذربايجان خودداري ميكند. (پايان توضيح)

 

 

دراین نوشته نیازی به پرداختن به پان ایرانیستها وگرهکهایی شبیه جبهه ملی نداریم،زیرا ماهیت این پیر ترشیده هایی که تا مغز استخوانشان آلوده به بیماری برتری طلبی هستند، برای همه روشن ومبرهن است،اما طرف سخن ما عناصر به اصطلاح چپگرا مدعی بی طبقه ازنوع توحیدی وسوسیلیستی ها با تشعباتشان می باشد.

 

 

 

تهاجم بعضی ازعناصروابسته به سازمانهای چپ گرا و بریدگان از چپ و آغشته به رسوبات نژادپرستانه ازلحظه ای شدت یافت که اتفاقیه دوحزب کردستان (دمکرات وکومله)به امضاء رسیدوتاب تحمل کنفرانس عربی قاهره درحمایت از ملت عرب احوازرا نداشته اند.درحالی که نژادپرستان فارس تبارحملات خالی ازمنطق خود را متوجه آقای یوسف بنی طرف ومجری برنامه پرگاربی بی سی وآقای یونس شاملی کرده بودند،متاسفانه اخبار روزخود را محضنه مقالات شخصی ملطسق به مردم عرب وکاسه لیس رضاپهلوی کرد،وقتی پلاکارد استقلال طلبی ملت ترک آذربایجان در استادیوم سهند تبریز به اهتزاز درآمد همانند پتکی بود که برسر حاملان پست اندیش برتری طلب خورد،قادربدیدن صفحه گوناز تی وی نبودند.

یکی از این قلمهای فرسوده راجناب اسماعیل وفایغمائی و به تبعیت ازاو( بهرام خراسانی) بدست گرفته،وفایغمائی باخلع پوستین گذشته خود، ایام شاعری محرک ومرگ آوررا رها کرده،شعرهای مصطفی باکوبه ای وهالوی عرب ستیزرا با نقل تحریف شده تاریخ وجعل شده گذشتگان یکطرفه نویس خویش، آنچه را خلاف واقعیت است برای ارضای اشتهای اشباع نشده غریزه نژادپرستانه اش را ازطریق نشردرسایت اخبار روزو....منتشرکرد،تا مثل گذشته اما با انگیزه ای دیگروباشعر وسرود آهنگرانی(بلبل خمینی) وتقویت پس زمینه گی نژادپرستانه،قرار داد نانوشته تک ماده ای (فارس ها ازهمه بهتر وبالاتر)همراه با جبهه ملیون،در حال تحریک احساسات کوروجمع آوری هیزمی برای سوزاندان غیر فارسها هستند.

چقدر خوب بود اگراسماعیل وفایغمائی (بریده از مجاهدین) قبل ازتکرارجعلیات تاریخی ،همانندآقای فرخ نگهدار ابتداء تاریخ شخصی خودش را ورق می زد ،بیاد سالهای اول انقلاب می افتاد وحداقل از فارسهایی که با تحریک احساسات فرزندان نوجوانشان را درخیابانهای طهران به کشتن وکشته شدن(باقرص برنج) می فرستاد، با عذرخواهی ولوآبکی ، ذره ای از آبروی از دست رفته اش را با نیمچه صداقتی جبران می کرد.

اکیدا اسماعیل وفایغمائی روزوشبهای سالیانی را که درپناهگاه امن اروپا همانند صادق آهنگران اما درجناحی دیگرمشغول ساخت وپرداخت شعروسرودهای مهیج جوانان ونوجوانان هوادارمجاهدین خلق بود بیاد دارد،یعنی همزمان با پناه بردن چندین هزارعضومجاهدین به مردم عرب عراق همان ملت عربی که اکنون اسماعیل وفایغمائی زهر قلمش راباتحریف تاریخ متوجه پسرعموهایشان در احواز کرده،با سوء نیت وانگیزه ای عرب ستیزانه،برتاریخ صدسال پر ازجنایت اخیرقومش(مشورطیت تا حال حاظر)خط قرمزکشیده ،می خواهد قتلهای زنجیره ای وتجاوزات جنسی کهریزک واوین و... بفراموشاند.قطعا باچنین نوشته هائی که بوی خون دارد،ما را بیاد نمک نشناسی ها انداخته که پس از15 سال نشستن درآغوش گرم مردم عرب عراق،تحت عنوان صدورانقلاب، جنگی هشت ساله راتحمیل کرده،جانشینانش هنوزمغذیه خون وخونریزی درعراق عرب هستند.

جالب بنظر می رسد که اولین حامی اسماعیل وفا یغمائی در حمله به آقای یوسف بنی طرف(تمیمی) بهرام خراسانی است. اگربه به سوابق وفا یغمائی وبهرام خراسانی درسالهای اول پس از سقوط شاه رجوع کنیم، آنان رادر دو مجرای متضاد سیاسی می یابیم،بهرام خراسانی به تبعیت از حزبش (توده)که با تایید بیدادگاهها وجنایات رژیم برای خلخالیها درکشتن واعدام هواداران مجاهدین هورا کشید وآنرا را مبارزه با امپریالیسم می دانست،همزمان وفایغمائی مبارزه خونین قتل عناصروهوادران رژیم رامبارزه با امپریالیزم می دانست،هردو قلم بدستانی بودند که برای رسیدن بقدرت،هیزم تنورآدم کشی را قبل ازهرکس ازگوشت واستخوان جوانان تحصیل کرده فارس ها تامین می کردند.وقتی احساس خطر کردند با اهل وعیال فرار را بر قرار ترجیح داده، بجای پناه بردن به کشورهای سوسالیستی ومشرب فکریشان به کشورهائی امپریالیستی (نام نهاده بودند) پناه بردند.

حال که با موج بیداری حقوقی دهها میلیون غیر فارس(ترک،کرد،عرب،بلوچ وترکمن)روبرو دیدندوازجانبی رژیم را درحال سقوط دیده اند باهمان روش ناجوانمردانه خود، باردیگرکنار گود نشسته وبانوشته ها و فریادهای تحریک آمیزونژادپرستانه مشغول ترویج فتنه خونین دیگری گردیده اند،تا راه رسیدن ملتهای غیر فارس به حقوق ضایع شدشان را با خون وخونریزی ببندند،این عرب ستیزان با زیر پا گذاشتن همه اصول اخلاقی ومبانی حقوق انسان و با خلق قدسیتهای کاذب (نژاد برتر) همانند پیرمردان جبهه ملی وپان ایرانیستها باخلق وجعل قدسیتهای کاذب مشغول جمع آوری عده وعددند،تا با ادامه جنایتها ی دو رژیم علیه غیر فارسها تاریخ خونین دیگری را رقم بزنند.فراموش کرده اند که درقرن 21 کمتر کسی مانده که با حقوق خویش درتعیین حق سرنوشت آشنا نشده یا معنای واقعی استعمار واستثماررا نداند.

این بخش را بپایان رسانده، شما خوانندگان نوشته ام را تا بخش دوم بخدا و اسماعیل عرب ستیز را به اسماعیل عرب خوار می سپارم.لطفا برای رسیدن به حقایق لینک ذیل گوش دهید.تمیمی آل ربیعه 12/3/2012

سخنان دکترمرادی رادر مورد عمومیت دروغ گویی وجعل تاریخی قوم اسماعیل وفا یغمائی گوش دهید.

https://www.youtube.com/watch?v=5gSG9hJpCIM&NR=1