تجربه جهانی‌

anadili gunuفرهنگستان زبان فارسی با تحصیل کودکان غیرفارس به زبان مادری شان مخالف است

 

روز 21 فوریه، روز جهانى زبان مادرى فرا رسیده است. روزى كه در سطح جهانی، نه تنها، زبانهاى موجود در جهان ارزش خود را بازیافته اند، بلكه با صدور "اعلاميه جهانى حقوق زبانی"، دولتها موظف به حفظ و حراست از زبانهای موجود در کشورهای خود شده اند. اما سیاست فرهنگی و زبانی دولت ایران علیرغم انتشار این اعلامیه در سال 1996، به وضوح در تعارض کامل با روح و محتوى "اعلامیه جهانی حقوق زبانی" است.

 

امسال نزدیک شدن روز جهانی زبان مادری با برگزاری جلسه "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" در ایران مصادف شد و میمونی و شیرینی تاکید به حفظ زبانهای غیر فارسی در کشور، با نامیمونی و تلخی موضع "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" در قبال زبانهای غیررسمی (ترکی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی و...) در ایران مواجه گردید. اظهار نظرهای اعضای "فرهنگستان زبان و ادب فارسی"، در قبال زبانهای غیرفارسی در ایران هولناک، نژادپرستانه، بی نهایت سیطره جویانه و در جهت نابودی آن زبانها در کشوربود. اعضای "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" تاکید برای "آموزش به زبانهای مادری" را مساوی با تعضیف زبان فارسی ارزیابی کردند! و بر این نظر بودند که تاکید به آموزش زبان های مادری کودکان غیرفارس "بوی توطئه" می دهد!

 

 

اظهار نظر اعضای "فرهنگستان زبان و ادب فارسی" ظاهرا در واکنش به انتخاب نماینده ویژه حسن روحانی رئیس جمهور نظام اسلامی (علی یونسی وزیر اطلاعات دوره محمد خاتمی)  و عمل به قولی بود که وی در پروسه تبلیغات انتخاباتی به مردم داده بود. اما این واکنش فرهنگستان زبان و ادب فارسی در واقع آن ترمزی بود که نظام حاکم برای ممانعت از تحصیل به زبان مادری کودکان غیرفارس به کار بسته است.  به بیان دیگر، نظام جمهوری اسلامی با یک دست در صدد ارائه یک حق مسلم ملیتهای غیرفارس را که همانا تحصیل به زبان مادری است، به مردم نشان میدهد و با دست دیگ (فرهنگستان زبان و ادب فارسی) نه تنها تحصیل به زبان مادری را حق کودکان غیرفارس نمیداند، بلکه مانعی جدی برای برداشتن گامهایی کوچک در این راستاست. برای هر انسان آگاهی روشن استکه شرایط حقوقی برای تحصیل به زبانهای غیرفارسی در ایران فراهم نیست. این وعده دولت حسن روحانی و انتخاب نماینده ویژه در این زمینه تنها و تنها پاسخی برای فروکش کردن آلام و آرزوهای مردمی استکه از عمق وجودشان رسمی شدن زبانهای غیرفارسی را در ایران مطالبه میکنند.

 

21 فوریه، روز جهانی زبان مادری، امسال با "کمپین حق تحصیل به زبان مادری" تمامی خلقهای ساکن در ایران و از آن جمله خلق ترک در آذربایجان جنوبی و ایران نیز همراه بود. کمپینی که افکار عمومی مردم در ایران و بویژه در مناطق ملی غیرفارس را متوجه خود ساخت. انعکاس وسیع "کمپین حق تحصیل به زبان مادری" گامی بسیار جدی در راستای همه گیر کردن این مطالبه در ایران است.

 

بیرلیک، مطالبه حق تحصیل به زبان مادری را نه تنها حقی دمکراتیک ملتهای غیرفارس و از آن جمله حق مسلم خلق ترک  میداند، بلکه مبارزه وسیعی برای جلب افکار عمومی مردم در آذربایجان، ایران و حتی  جهان را وظیفه تعطیل ناپذیر خود در این راستا میداند. بیرلیک ضمن تاکید و ترویج حق "تحصیل کودکان غیرفارس به زبان مادری"، اعتراض خود را نسبت به سیاست ضدفرهنگی و کودک آزارنهء دولت ایران را به اطلاع ارگانهای بین المللی (یونسکو، حقوق بشر سازمان ملل و...) میرساند.

 

گونئی آزربایجان میللی دئمکراتیک بیرلیگی- بیرلیک

2014-02-20

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی