آذربایجان و جنبش سبز

چرایی دستگیری موسوی و کروبی

لطفا روی عکس کلیک کنید

در باره نویسنده:

Yunes Shameli  یونس شاملی

آخرین مطالب Yunes Shameli یونس شاملی