اخبار

امضاء کنید:

 

در پتيشني که از تاريخ 13 ژانويه در سايت رسمي کاخ سفيد آمريکا قرارگرفته است از دولت اوباما درخواست شده که مساله نقض حقوق اساسي انساني آذربايجانيها را در ايران مور نظر قرار دهد. در اين پتيشن توضيح داده شده که جمهوري اسلامي ايران حق دسترسي آزاد آذربايجانيها را در ایران به آموزش به زبان مادري،  مدياي مستقل و آزاد به زبان ترکي آذربايجاني و همچنين پرداختن آزاد آنان به امور فرهنگي اشان را نقض ميکند. دراين پتيشن همچنين گفته شده که فعالاني که تلاش نموده اند تا دراين موارد آگاهي دهند دستگير، در زندانها شکنجه شده و به زندان هاي دراز مدت محکوم گردیده  و برخي نيز به قتل رسيده اند. در پتيشن از دولت اوباما درخواست شده که دولت وي در پرونده حوزه مسائل ايران، وضعيت اسف بار اقليت اتکنيکي آذربايجاني را نیز داخل نمايد.

 

 

پس از ده روز از قراردادن اين پتيشن در سايت کاخ سفيد، تعداد امضاها به قريب 2 هزار رسيده است اما برای رسمی شدن این پتیشن و ارسال آن به دفتر ریاست جمهوری آمریکا تعداد امضاهای آن باید به 25 هزار برسد. با توجه به محدوديت هاي موجود در داخل ايران بیشترین انتظار از آذربايجانيهاي خارج از ايران است که با جديت به اين کمپين به پيوندند و تا 12 فوريه که مهلت نهائي امضا اين پتيشن است تعداد امضا ها را به حد نصاب برسانند. فراموش نکنيم که در هر بازي مهم تراختور قريب صد هزارنفر فرياد ياشاسين آذربايجان سر ميدهند و براي ترکهاي ساکن خارج از ايران جمع آوري 25هزار امضا نبايد مساله غير ممکني باشد، بخصوص که نام امضا کنندگان نيز منتشر نميشود.

 

 

https://petitions.whitehouse.gov/petition/recognize-islamic-government-iran-violating-fundamental-rights-irans-azerbaijani-ethnic-minority/gR2mqw7b

 منبع: یوردنئت